Jump to content
اسلامی محفل
Sign in to follow this  
wasim raza

Ilm E Gaib.

Recommended Posts

Ilm e Ghaib ke khilaf

ibarat fukah ke bayan

me 1) Fatwa kaaji khwa’n

me hai

Tarjuma : kisi ne bagair

gawaho’n ke nikah kiya

toh mard aur aurat ne

kaha ki humne khuda aur rasul ko gawah kiya ,

toh logo’n ne kaha hai ki

yeh qaul kufr hai kyo’n

ke usne etkad kiya ki

Rasul ALLAH alaihissalam

ghaib jaante hai , Halaki aap toh ghaib zindagi

me na jaante the che

jaaye ki maut k baad .2) Sharah fiqhe akbar

me Mulla ali qari

alaihirrehma farmate

hai .

Tarjuma: Hanfiyo’n ne

sarahatan zikr kiya ki yeh etkad ki NABI

alaihissalam ghaib

jaante the kufr hai

kyo’nki yeh aqeeda

khudaye paak k us

farmaan ke khilaf hai ki “farma do aasamano aur

zameeno ka ghaib khuda

ke siwa koi nahi jaanta”.

In dono Ibarato’n se

maalum hua ki Huzur

Alaihissalam ko ilm e ghaib manna kufr hai . Jawaab : In dono

ibarato’n ka ijmali aur

iljami jawaab toh yeh

hai ki mukhalifeen bhi

Huzur Alaihissalam ko

kuch ilm e ghaib maante hai , lihaja woh bhi

kaafir hue kyo’nki in

ibarato’n me qul ya

thoda ka toh zikr nahi ,

yeh hai ki jo bhi Huzur

ko ilm e ghaib mane woh kaafir hai , khwa ek

ka maane ya zyada ka ,

toh woh bhi khair

manaye , maulvi ashraf

ali sahab ne “Hifzul

imaan” me baccho,paglo aur jaanwaro ko baaz

ilm e ghaib maana hai ,

Maulvi khalil ahmed

sahab ne “Barahine

Fatiha” me shaitaan aur

malaqul maut ko wasi ilm e ghaib mana ,

Maulana qasim sahab ne

“tehzirunnas” me kamal

hi kardiya ki saari

makhlukaat se Huzur

Alaihissalam ka ilm zyada mana , ab in teeno

saahbo’n per kya hukum

lagaya jayega??? Tafseeli

jawaab yeh hai kaaji

kha’n ki ibaarat me hai

“Qalu” logo’n ne kaha aur kaaji kha’n wagaira

fuqha ki aadat yeh hai ki

woh “qalu” us jagah

bolte hai jaha’n unko

yeh qaul pasand na ho . Shaami jild 5 safa : 445

me hai.

Ek shaks ne nikah kiya

ALLAH wa Rasul ki

gawahi se toh nahi jaiz

hai balki kaha gaya ki woh kaafir ho jayega . Is ibaarat ke matahat

shaami ne tatar khaniya

se nakal kiya,

Tarjuma : Mooltkit me

hai ki woh kaafir na

hoga kyo’nki tamam chizen Huzur

Alaihissalam ki rooh per

pesh ki jaati hai aur rasul

baaz ghaib jaante hai ,

rab nefarmaya hai ki pas

nahi zaahir farmata apne ghaib per kisi ko

siwaye pasandida rasul

ke , me kehta hu ki

qutube aqaid me hai ki

auliya ALLAH ki

karamatme se baaz ghaibo’n per muttla

(bakhabar ) hona bhi hai . Shaami “Baabul-

Murtdin ” me masla bajajiya zikr farma kar

farmaya ,

Tarjuma : Iska khulasa

yeh hai ki daawa ilm e

ghaib nasse Qurani ke

khilaf hai ki isse kaafir ho gaya , magar jabki

isko sarahatan ya

dalalatan kisi sabab ki

taraf nisbat kar de , jaise

wahi ya ilham. Mujmeraat me hai ki

sahih yeh hai ki woh

shaks kaafir na hoga

kyo’nki Ambiya e kiram

ghaib jaante hai aur un

per chize’n pesh ki jaati hai pas yeh kufr na hoga. In ibaarat se maalum

hua ki aqeeda e ilm e

ghain per fatwa kufr

lagana galat hai balki

fuqha ka bhi aqeeda hai

ki Huzur Alaihissalam o ilm e ghaib diya gaya. Mulla Ali Qari ki ibaarat

nakal nahi ki gai , Asal

Ibarat yeh jo matlab

wazeh karti hai .

Tarjuma : Fir jaano ki

Ambiya e kiram ghaib ki chizo’n ko nahi jaante

siwaye uske jo unko

ALLAH ne bata di aur

Hanfiyo’n ne tasreeh ki

ke jo NABI Alaihissalam

ko ilm e ghaib jaane. Ab pura matlab maalum

hua ki NABI

Sallallahualaih

iwasallam ko ilm e ghaib

zaati manne ko Mulla ali

qari kufr farma rahe hai na ki Ataai , kyo’nki

Ataai ko toh maan rahe

hai , aur fir unki ibarate

hum suboot ilm e ghaib

me pesh kar chuke hai ,

ki Mulla ali qari Huzur Sallallahualaih

iwasallam ko tamam

“Ma Kaana wa Mayakun”

ka ilm maante hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...