As'salamu alaikum WRB,   Deobandi Maulvi Hammad nay Sirat-e-Mustaqeem per etairazat Ka Jayeza naami kitab likhi hai.   Kitaab main ye Sabbit kiya gaya hai kay Mutariza Ibaarat Maulvi Ismali nay nahi balkay Maulvi Syed Ahmad nay Likhi thi. Is ka kiya jawab hoga?     Kitab kay Safha# 43 , 44 attach hain. In Safhaat per Himmat ki Tashreeh Ki gayee hai. Magar Kitaab main ye kaheen bhi nahi sabit kiya gaya hai kay Akabir Ulema may say Kisnay Himmat kay bayan karda sharayt per utarnay wali